Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Заяви
2 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за семейно положение
Заяви
3 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Заяви
4 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Заяви
5 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за родените от майката деца
Заяви
6 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за правно ограничение
Заяви
7 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Заяви
8 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Заяви
9 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина
Заяви
10 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за снабдяване на чъжд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ
Заяви
11 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес
Заяви
12 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за настоящ адрес
Заяви
13 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
Заяви
14 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
Заяви
15 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за наследници
Заяви
16 Технически услуги
Заверяване на преписи от документи и копия на планове и документация към тях
Заяви
17 Технически услуги
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
Заяви
18 Технически услуги
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Заяви
19 Технически услуги
Издаване на скица-виза за проучване и проектиране
Заяви
20 Технически услуги
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти (за разкопаване на улични и тротоарни настилки и др.)
Заяви
21 Технически услуги
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
Заяви
22 Технически услуги
Вписване в масив
Заяви
23 Технически услуги
Подаване на справка-декларация за настанените туристи и реализираните от тях нощувки в местата за настаняване
Заяви
24 Технически услуги
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери на автомобилите
((чл. 21, ал. 1, т. 16 и чл. 25, ал.5 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта, Приложение № 1, раздел V, т. 18 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
25 Технически услуги
Издаване на скица за недвижим имот
Заяви
26 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от договор за отстъпено право на строеж
Заяви
27 Общинска собственост
Заявление за прекратяване на съсобственост с общината за имот/урегулиран поземлен имот/
Заяви
28 Общинска собственост
Заявление за заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за урегулиран поземлен имот
Заяви
29 Общинска собственост
Заявление за придобиване право на собственост на основание чл.35, ал.3
Заяви
30 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от АДС/АОС/ на имот
Заяви
31 Общинска собственост
Заявление за отписване на имот от регистрите за общинска собственост
Заяви
32 Общинска собственост
Молба за издаване на удостоверение, че даден недвижим имот не е актуван като общински /държавен до 01.06.1996 год./
Заяви
33 Общинска собственост
Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
Заяви
34 Общинска собственост
Заявление за издаване на разрешение за разполагане на временни обекти
Заяви
35 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за декларирани данни
Заяви
36 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Заяви
37 Местни данъци и такси
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Заяви
38 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
Заяви
39 Местни данъци и такси
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Заяви
40 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци
Заяви
41 Местни данъци и такси
Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битовите отпадъци
Заяви
42 Екология
Издаване на разрешение за преместване на дървета
Заяви
43 Екология
Издаване на разрешение за кастрене на дървета
Заяви
44 Екология
Издаване на разрешение за отсичане на дървета
Заяви
45 Икономическо развитие
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
(чл. 129, ал. 1 от ЗТ; Таксите се събират по Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма чл.2, ап. 1, т.4)
Заяви
46 Икономическо развитие
Категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни и туристически селища и вили
Заяви
47 Икономическо развитие
Категоризиране на места за настаняване клас Б – пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели
Заяви
48 Икономическо развитие
Категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги
Заяви
49 Други
Достъп до обществена информация
(чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ))
Заяви
50 Други
Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
Заяви
51 Други
Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
Заяви