Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданска регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закон за местните данъци и такси; чл. 23, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Обн. ДВ. бр.37 от 15 Май 2012г.); чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закон за местните данъци и такси; чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново)
Заяви
3 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закон за местните данъци и такси; чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4 от Закона за гражданска регистрация; Чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закон за местните данъци и такси; Чл. 13 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.). чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4 от Закона за гражданска регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси; чл. 14 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2 от Закона за гражданска регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 7 от Закон за местните данъци и такси; чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация; чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца; чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси; чл. 16 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
8 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за гражданска регистрация; чл. 22, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
9 МДТ
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местните данъци и такси
(Чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, във връзка с чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б от Закона за местните данъци и такси; чл. 34б, Приложение № 4 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
10 МДТ
Издаване на удостоверение за декларирани данни
(чл.110, ал.1, т.12, във връзка с чл.14 и чл.54 от Закон за местните данъци и такси; чл. 34б, Приложение № 4 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
11 ТСУ
Издаване на удостоверение за търпимост
(§ 16, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закон за устройство на територията или § 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ; чл.32, ал.1 от Приложение № 2 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
12 ТСУ
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Чл.16, ал.5 от Закон за устройство на територията; чл.32, ал.1 от Приложение № 2 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
13 ТСУ
Издаване на скица за недвижим имот
(§. 4, ал. 1, т. 1 от Закон за кадастъра и имотния регистър; чл.32, ал.1 от Приложение № 2 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
14 ТСУ
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
(чл. 107, т. 5 от Закон за местните данъци и такси; чл.32, ал.1 от Приложение № 2 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
Заяви
15 Други
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
(Чл. 99а от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/. Стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998г. чл.32, ал.1 от Приложение № 2 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново)
Заяви
16 Други
Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
(Кодекс за социално осигуряване – чл. 5 , ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 2, т.1 и т.2 и чл. 40, ал.3; Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, §1, т.2 „в”)
Заяви
17 Други
Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
(Чл. 8 от Закона за пчеларството; чл.46, т.4 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново)
Заяви
18 Други
Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
(Кодекс за социално осигуряване – чл. 5 , ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал.3; Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, §1, т.2, б, „в”)
Заяви