Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
3 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
4 Екология
[2029] Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва сe от кметствата)
5 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
6 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
7 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
8 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
9 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
10 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
11 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
12 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
13 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
14 Устройство на територията
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
15 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
16 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
17 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
18 Други
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
19 МДТ
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК