Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданска регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закон за местните данъци и такси; чл. 23, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Обн. ДВ. бр.37 от 15 Май 2012г.); чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
2 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закон за местните данъци и такси; чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново)
3 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закон за местните данъци и такси; чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
4 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
(Чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4 от Закона за гражданска регистрация; Чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закон за местните данъци и такси; Чл. 13 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.). чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
5 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4 от Закона за гражданска регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси; чл. 14 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
6 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2 от Закона за гражданска регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 7 от Закон за местните данъци и такси; чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
7 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация; чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца; чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси; чл. 16 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
8 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за гражданска регистрация; чл. 22, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); чл.34,ал.1, Приложение № 3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
9 ТСУ
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
(§ 16, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закон за устройство на територията или § 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ; чл.32, ал.1 от Приложение № 2 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
10 ТСУ
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Чл.16, ал.5 от Закон за устройство на територията; чл.32, ал.1 от Приложение № 2 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
11 ТСУ
[2027] Издаване на скица за недвижим имот
(§. 4, ал. 1, т. 1 от Закон за кадастъра и имотния регистър; чл.32, ал.1 от Приложение № 2 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
12 ТСУ
[2119] Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
(чл. 107, т. 5 от Закон за местните данъци и такси; чл.32, ал.1 от Приложение № 2 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
13 МДТ
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местните данъци и такси
(Чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, във връзка с чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б от Закона за местните данъци и такси; чл. 34б, Приложение № 4 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
14 МДТ
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
(чл.110, ал.1, т.12, във връзка с чл.14 и чл.54 от Закон за местните данъци и такси; чл. 34б, Приложение № 4 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.)
15 МДТ
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
16 Други
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
(Чл. 99а от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/. Стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998г. чл.32, ал.1 от Приложение № 2 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново)
17 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
(Кодекс за социално осигуряване – чл. 5 , ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 2, т.1 и т.2 и чл. 40, ал.3; Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, §1, т.2 „в”)
18 Други
[2029] Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
(Чл. 8 от Закона за пчеларството; чл.46, т.4 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново)
19 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
(Кодекс за социално осигуряване – чл. 5 , ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал.3; Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, §1, т.2, б, „в”)