Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 ГРАО
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13)
Заяви
2 ГРАО
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 14)
Заяви
3 ГРАО
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 2 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 15)
Заяви
4 ГРАО
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 2 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 18)
Заяви
5 ГРАО
Издаване на удостоверение за правно ограничение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1, във връзка с чл. 5, т. 5 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17 Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн. ДВ бр.82 от 19.10.2010г., в сила от 19.10.2010г.) – чл.25, ал.1, т.1 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл.8, ал.1, т.2)
Заяви
6 ГРАО
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1, във връзка със Закона за семейни помощи за деца – чл.6 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 16)
Заяви
7 ГРАО
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местни данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. – чл. 63, ал. 2 и чл.68)
Заяви
8 ГРАО
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.2, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местни данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. – чл. 63, ал. 2 и чл.68)
Заяви
9 ГРАО
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори път
(Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местни данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация – чл.68)
Заяви
10 ГРАО
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Закона за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена – чл.1 и чл.8)
Заяви