Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 ГРАО
Издаване на удостоверение за наследници
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 2, ал.5 и чл. 9 - 12)
Заяви
2 ГРАО
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13)
Заяви
3 ГРАО
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 14)
Заяви
4 ГРАО
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 2 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 15)
Заяви
5 ГРАО
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 2 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 18)
Заяви
6 ГРАО
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал.1)
Заяви
7 ГРАО
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24 във връзка с чл.5, т.3 и чл. 106, ал. 1, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 24)
Заяви
8 ГРАО
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 23, ал.1)
Заяви
9 ГРАО
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24 във връзка с чл.5, т.3 и чл. 106, ал. 1, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 25)
Заяви
10 ГРАО
Издаване на удостоверение за правно ограничение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1, във връзка с чл. 5, т. 5 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17 Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн. ДВ бр.82 от 19.10.2010г., в сила от 19.10.2010г.) – чл.25, ал.1, т.1 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл.8, ал.1, т.2)
Заяви
11 ГРАО
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1, във връзка със Закона за семейни помощи за деца – чл.6 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 16)
Заяви
12 ГРАО
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местни данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. – чл. 63, ал. 2 и чл.68)
Заяви
13 ГРАО
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.2, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местни данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. – чл. 63, ал. 2 и чл.68)
Заяви
14 ГРАО
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори път
(Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местни данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация – чл.68)
Заяви
15 ГРАО
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
(Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.1 Закон за местни данъци и такси - чл.110, ал.1, т.11 Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чл.3)
Заяви
16 ГРАО
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Закона за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена – чл.1 и чл.8)
Заяви
17 ГРАО
Издаване на копия, пълни преписи или извлечения от актовете за гражданско състояние
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.3 и ал.3 Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.13 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 62, чл.64, чл.65 и чл.68)
Заяви
18 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
(Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с Граждански процесуален кодекс - чл. 587)
Заяви
19 Туризъм
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
(Закон за туризма, чл.128, ал.1, Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, чл.16, ал.1)
Заяви
20 Туризъм
Категоризация на заведения за хранене и развлечение
(Закон за туризма, чл.128, ал.2, Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, чл.16, ал.2)
Заяви