Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 ГРАО
[2076] Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13)
2 ГРАО
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 14)
3 ГРАО
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 2 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 15)
4 ГРАО
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 2 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 18)
5 ГРАО
[2108] Издаване на удостоверение за правно ограничение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1, във връзка с чл. 5, т. 5 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17 Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн. ДВ бр.82 от 19.10.2010г., в сила от 19.10.2010г.) – чл.25, ал.1, т.1 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл.8, ал.1, т.2)
6 ГРАО
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1, във връзка със Закона за семейни помощи за деца – чл.6 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 16)
7 ГРАО
[2076] Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местни данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. – чл. 63, ал. 2 и чл.68)
8 ГРАО
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.2, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местни данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. – чл. 63, ал. 2 и чл.68)
9 ГРАО
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори път
(Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местни данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация – чл.68)
10 ГРАО
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Закона за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена – чл.1 и чл.8)