ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Удостоверение за настоящ адрес
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля да ми бъде издадено УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС.
Удостоверението ще ми послужи пред:
Дата: 19.09.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 лв 3 дни
Експресна 4 лв 3 часа
Необходими документи
Наименование
Документ за самоличност
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: