ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Удостоверение за семейно положение
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЕМЕЙСТВОТО МИ СЕ СЪСТОИ ОТ:
/съпруга/а и деца до 18 години/
Собствено, бащино и фамилно име
Роден (а) на
Родство
Постоянен адрес
Дата: 19.09.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 лв 3 дни
Бърза 3 лв 1 ден
Експресна 4 лв 2 часа
Необходими документи
Наименование
Документ за самоличност
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: