ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Съпруг/а
Собствено
Бащино
Фамилно
ЕГН
Гражданство
Месторождение
Местоживеене /община, населено място, област/
Моля да ми бъде издадено удостоверение за сключен граждански брак - дубликат.
След брака съпругата е
Дата: 19.09.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 лв 3 дни
Бърза 4 лв 1 ден
Експресна 6 лв 2 часа
Необходими документи
Наименование
Документ за самоличност
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: