ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Издаване на удостоверения по чл 52 от ЗКИР
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
УВАЖАЕМA ГОСПОЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
съхраняван в Областна администрация – , отнасящ се за следния недвижим имот - държавна собственост,
и представляващ
Дата: 19.09.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Необходими документи
Наименование
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: