ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Регистрация на кучета
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ
Притежавам куче, което отглеждам в домашни условия и полагам грижи на добър стопанин:
Описание на кучето:
Име
Пол
Дата на раждане
Възраст
Порода
Цвят на косъма
Отличителни белези
Паспорт издаден на
От Д-р
Отглежда се в
Дата: 19.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Документ за ветеринарно-медицинска регистрация
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписана електронно, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: