ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Искане за издаване на данъчна отценка
ИСКАНЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
1. Право на собственост върху
Имот, находящ се в гр./с/
Квартал
Улица
Блок
Вход
Етаж
Апартамент
Други данни
Квартал/масив
УПИ/парцел
по плана на
от
и представляващ
2. Ограничено вещно право на
върху горепосочения имот или част от него
(Когато се учредява право на ползване върху отделен обект или част от обект от имота е необходимо да се конкретизира обекта, посочен в данъчната декларация)
Правото за учредяване за срок от
считано от
Дата: 19.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Удостоверение от Общинска служба по Земеделие
с характеристиките на имота / при издаване данъчна оценка на земеделска земя /
Скица
Декларация по чл.14 от ЗМДТ
ако данъчната оценка е с право на строеж при незавършен вид
Констативен протокол  за етапа на завършеност на обекта
от техническа служба на общината / ако имота е в незавършен вид /
Нотариално заверено пълномощно
Удостоверение от Нотариус
при завещание
Удостоверение за наследници
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписана електронно, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: