ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Искане за издаване на документ (декларирани данни, платен данък върху наследство, служебна бележка, копие от данъчна декларация, други документи)
ИСКАНЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля да ми бъде издаден следния документ
Удостоверение за декларирани данни
Удостоверение за платен данък върху наследство
Служебна бележка
Други документи
Искането удостоверение ми е необходимо за връзка с
Дата: 19.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Документ за самоличност
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписана електронно, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: