ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ (за притежаване пътно превозно средство, без леки автомобили)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Чрез,
Настоящата декларация се подава на следното основание /избира се едно/:
Придобиване на пътно превозно средство, без леки автомобили
Настъпване на обстоятелство, водещо до данъчно облекчение или освобождаване
Подаване на коригираща декларация за същото ППС
Декларирам, че притежавам/представляваното от мен предприятие притежава следното пътно превозно средство
Вид на ППС
Марка на ППС
Модел на ППС
Модификация на ППС
Вид гориво
Обем на двигателя
Мощност
Брой места
Товаримост
Товароподемност
За влекачи с ремаркета, седлови влекачи и товарни автомобили с технически допустима макс. маса над 12 т:
Технически допустима макс. маса
Брой на осите
Допустима макс. маса
Вид на окачването
Други данни за пътното превозно средство
Дата на първоначална регистрация в страната
Регистрирано в 'Пътна полиция' при ОДМВР - гр.
Регистрационен номер
Номер на шаси
Номер на двигателя
Начин на придобиване
Дата на придобиване
Номер на митн. декларация
Дата на митн. декларация /при внос/
Номер на документ за придобиване
Дата на документ за придобиване
Деклариран, че е налице следното обстоятелсво, представляващо основание за ползване на облекчение при облагане с данък върху превозните средства:
За удостовеняване на което прилагам
За удостовеняване на което прилагам
е автобус, извършващ обществен превоз на пътници по редовните автобусни линии в градовете или в слабонаселените планински и гранични райони, субсидирани от общините и не се изшплзва за други цели
няма такова основание
Деклариран, че е налице следното обстоятелсво за освобождаване от данък върху превозните средства:
превозното средство е линейка или пожарна кола
е превозно средство на държавен или общински орган или организация на бюджетна издръжка със специален режим на движение
собственост на дипломатическо представителство или консултство /освобождаване при условията на взаимност/
е собственост на БЧК и се използва за целите на огранизацията
превозното средство е придобито в техн. неизправност /по смисъла на ч. 171. т.2,б.'а' ЗДвП
превозното средство е електрически автомобил
няма такова основание
Декларираното средство е придобито от
Дата: 19.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Решение на ТЕЛК
при МПС до 117.64 kw и обем на двигателя до 2000 куб. см -  в сила от 01.01.2009 г.
Квитанция за платен данък върху превозното средство
или платежно нареждане
Квитанция за платен данък при придобиване на имущество
или платежно нареждане
Копие от големия талон на КАТ
Документ за придобиване
Договор за покупко–продажба и/или Митническа декларация
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписана електронно, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: