ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ (за притежаване лек автомобил)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Чрез,
Настоящата декларация се подава на следното основание /избира се едно/:
Придобиване на лек автомобил
Настъпване на обстоятелство, водещо до данъчно облекчение или освобождаване
Подаване на коригираща декларация за този автомобил
Декларирам, че притежавам/представляваното от мен предприятие притежава лек автомобил със следните характеристики:
Марка
Модел
Модификация
Вид гориво
Обем на двигателя
Мощност
Година на производство
Регистрирано в 'КАТ-ПП' при РДВР - гр.
Регистрационен номер
Номер на шаси
Номер на двигателя
Начин на придобиване
Дата на придобиване
Номер на митн. декларация
Дата на митн. декларация /при внос/
Номер на документ за придобиване
Дата на документ за придобиване
Деклариран, че е налице следното основание за освобождаване от данък върху превозните средства за лекия автомобил:
представлява линейка
собственост е на държавен или общински орган или организация на бюджетна издръжка със специален режим на движение
собственост е на дипломатическо представителство или консултство /освобождаване при условията на взаимност/
е собственост на БЧК и се използва за целите на огранизацията
автомобила е придобито в техн. неизправност /по смисъла на ч. 171. т.2,б.'а' ЗДвП
превозното средство е електрически автомобил
лекият автомобил с мощност до 117.64 kW и обем на двигателя до 2000 куб. см е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100%
няма такова основание
Декларирам, че автомобила с мощност на двигателя до 74 kW съответства на екологичната категория
за удостоверението на което прилагам
Декларираното средство е придобито от
Дата: 19.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Решение на ТЕЛК
при МПС до 117.64 kw и обем на двигателя до 2000 куб. см -  в сила от 01.01.2009 г.
Квитанция за платен данък върху превозното средство
или платежно нареждане
Квитанция за платен данък при придобиване на имущество
или платежно нареждане
Копие от големия талон на КАТ
Документ за придобиване
Договор за покупко–продажба и/или Митническа декларация
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписана електронно, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: