Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УП -2 - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И / ИЛИ
УП-3 - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН (ТРУДОВ) СТАЖ
Попълни от профила
Подавам настоящото заявление в качеството ми на: *
Трите имена на подаващия заявлението: *
Email на подаващия заявлението:
Телефон на подаващия заявлението: *
Адрес за кореспонденция на подаващия заявлението:*
Трите имена на осигуреното лице: *
ЕГН на осигуреното лице: *
Наименование на осигурителя (когато е полаган стажа): *
Моля, посочете (при избор на "друга структура"):
Населено място, в което е полаган трудовия стаж от осигуреното лице към момента на прекратяване на служебното / трудово правоотношение: *
Заемана длъжност и период на работа от осигуреното лице: *
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля, да бъде издаден образец: (моля, отбележете)
За периода
От: *
До: *
Моля, отбележете вярното:: *
Дата: 10.08.2022 г.

Необходими документи
1. Трудова / служебна книжка на осигуреното лице (копие) *
Списък с прикачени файлове:
2. Друг документ, в случай, че подаващият заявлението е лице различно от осигуреното лице
( напр. удостоверение за наследници, пълномощно или др.)
Списък с прикачени файлове:

Сигнал, изпратен чрез Портала за електронни административни услуги трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис!

Ако сигналът не е подписан с КЕП, същият следва да бъде подписан собственоръчно и изпратен на адреса на АДФИ: гр. София 1040, ул. „Леге“ № 2.

В случай, че не бъде подписан, подаденият от Вас сигнал няма да отговаря на изискването на чл. 4, ал. 1, т. 3 от ППЗДФИ и същият няма да бъде разгледан като сигнал, като съдържащата се в него информация ще бъде обработена за целите на анализи, извършвани от АДФИ.