Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я
за ползване на социалната услуга „Личен асистент” „Социален асистент”
Попълни от профила
От: *
ЕГН: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Данни на кандидата:
ЕГН:
Телефон:
GSM:
Заявявам, че вследствие на установено увреждане, което удостоверявам с копие от ЕР на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, се нуждая от помощ при обслужването си за извършване на ежедневни дейности и организиране на свободното ми време. По тази причина желая да ползвам услугата „Личен асистент”.
Декларирам, че:
Предпочитанията ми са за следния Личен асистент, в случай, че бъда одобрен::
Дата: 16.10.2021 г.


Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД