Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
Попълни от профила
Трите имена на подателя: *
ЕГН: *
Док. за самоличност вид: *
Номер: *
Издаден от: *
Издаден на: *
Постоянен адрес
Област: *
Община: *
Населено място: *
Район:
Жилищен кв./Улица: *
Блок №/Улица №: *
Вход:
Етаж:
Апартамент:

Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 ИК за гласуването при произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

В секция № : *
В гр./с.: *

тъй като основанието за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало. В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало, представям следните доказателства (документи):

1.:
2.:
3.:

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Дата: 19.06.2021 г.

***************** ********************* ********************** ********************* ********************** *********************

Заявлението може да се подаде от всяко лице, включено в Списъка на заличените лица.

Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета/кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

След изключването на избирателя от Списъка на заличените лица имената и адресът му се вписват незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 ИК) от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.

Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината

Необходими документи
1. Документи доказващи твърдението *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД