Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Попълни от профила
Трите имена на подателя: *
ЕГН: *
Док. за самоличност вид: *
Номер: *
Издаден от: *
Издаден на: *
Постоянен адрес
Област: *
Община: *
Населено място: *
Район:
Жилищен кв./Улица: *
Блок №/Улица №: *
Вход:
Етаж:
Апартамент:

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по постоянен адрес, където имам право да гласувам в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Прилагам следните документи::*

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Дата: 20.06.2021 г.

Заявлението се подава от избирател, който е изпуснат от избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до предизборния ден.

Заявлението се подава от избирател, който е изпуснат от избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до предизборния ден.

Вписването се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по писмено искане на избирателя до предаването на списъците на СИК.

Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението.

Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението.

Необходими документи
1. Документи *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД