Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
У В Е Д О М Л Е Н И Е
по чл.46б ЗУЕС
Попълни от профила
От: *
председател/член на управителния съвет (управител) на етажна собственост в сграда: *
Намираща се в гр.: *
Община: *
Област: *
Улица: *
№: *
Жилищен квартал:
Блок:
Вход:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
В изпълнение на чл. 46б ЗУЕС и на основание чл. 11 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост Ви уведомявам за следното
На: *
беше проведено общо събрание на етажна собственост в цитираната по-горе сграда, на което бяха представени: *
идеални части от общите части на сградата. На редовно проведеното събрание с мнозинство: *
Беше избран нов/и председател /член/ове на управителния съвет на етажната собственост, както следва
Председател на управителния съвет е / управител е:*
Членове на управителния съвет са:*
Дата: 03.12.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 5 BGN до 7 дни
Обикновена 10 BGN до 7 дни

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Община Банско обработва лични данни в съответствие с принципите на Общия регламент относно защита на данните. По въпроси относно обработката на Вашите данни, както и за упражняване на права може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните в община Банско. Повече информация във връзка с обработката на данни може да получите като се запознаете с политиките за защита на лични данни на община Банско, публикувани на официалния сайт на общината:www.bansko.bg в меню Лични данни