Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
М О Л Б А
от
Попълни от профила
1.: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена на: *
Издадена от: *
С постоянен адрес:*
Тел. за контакт: *
Попълни от профила
2.:
ЕГН:
Лична карта №:
Издадена на:
Издадена от:
С постоянен адрес:
Тел. за контакт:
Уважаеми г-н Кмет,
Собственик /ци/ съм /сме/ на жилищна сграда, построена въз основа на учредено право на строеж
в УПИ: *
в кв: *
находящ се в гр./с.: *
ул.: *
№: *
Моля, на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинска собственост. Да придобия право на собственост върху описания по-горе имот.
Дата: 03.12.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 2% от цената: -на имота, предмет на продажба или покупка, съответно на ограничено вещно право, което се учредява; -на имота с по-висока стойност при замяна; -на реалния дял, който придобиват лицата при делба. До приключване на преписката

Необходими документи
1. Документ за собственост на построената сграда (договор за отстъпване на вещно право на строеж върху общинска земя) *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Община Банско обработва лични данни в съответствие с принципите на Общия регламент относно защита на данните. По въпроси относно обработката на Вашите данни, както и за упражняване на права може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните в община Банско. Повече информация във връзка с обработката на данни може да получите като се запознаете с политиките за защита на лични данни на община Банско, публикувани на официалния сайт на общината:www.bansko.bg в меню Лични данни