Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
З А Я В Л Е Н И Е
от
Попълни от профила
ЕГН/номер от НДР/БУЛСТАТ/данъчен номер: *
място на данъчна регистрация – ТДД,
Град: *
Данъчен адрес:*
Данни от документа за самоличност
Вид на документа: *
Серия: *
Номер: *
Дата на издаване: *
Издаден от: *
Чрез:
ЕГН:
Aдрес:
Данни от документа за самоличност на представителя или пълномощника
Вид на документа:
Серия:
Номер:
Дата на издаване:
Издаден от:
Пъпномощно
Номер:
Заверено на:
Заверено от:
Моля да ми издадете удостоверение за данъчна оценка на:
1. Имот, находящ се в:
гр./с/: *
Квартал: *
Улица: *
№: *
Блок:
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Други данни
Квартал/масив:
УПИ/парцел:
по плана на:
от:
и представляващ:*
2. Ограничено вещно право на:
върху горепосочения имот или част от него:
(Когато се учредява право на ползване върху отделен обект или част от обект от имота е необходимо да се конкретизира обекта, посочен в данъчната декларация.)
Правото за учредяване за срок от:
считано от :
3. При изчисляване на данъчната оценка на правото на собственост да се има предвид че, върху имота или част от него
, което е отразено в данъчната декларация за имота.
Правото е учредено (се запазва) за следните ползватели
Ползвател:
ЕГН:
Вещното право:
* - в последната колона се записва “пожизнено”, ако правото се учредява(запазва) до смъртта на лицето.
За имота
Входящ номер на декларация:
От дата:
В данъчна служба:
Имотът е с партиден №: *
Оценката ми е необходима във връзка с: *
За да ми послужи пред: *
Дата: 03.12.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Бърза 15 BGN до 5 дни
Експресна 25 BGN до 1 ден

Необходими документи
1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ *
Списък с прикачени файлове:
2. Документ за собственост върху земята или отстъпеното право на строеж *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Община Банско обработва лични данни в съответствие с принципите на Общия регламент относно защита на данните. По въпроси относно обработката на Вашите данни, както и за упражняване на права може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните в община Банско. Повече информация във връзка с обработката на данни може да получите като се запознаете с политиките за защита на лични данни на община Банско, публикувани на официалния сайт на общината:www.bansko.bg в меню Лични данни