Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
Издаване служебна бележка по чл.52 от ЗКИР за нанесени в КК и ИР от съответната СГКК данни
Попълни от профила
От: *
ЕГН/ЕИК: *
Постоянен адрес/Седалище/адрес на управление:*
представлявано от:
ЕГН:
с адрес:
Телефон/GSM: *
Електронна поща: *
Дата: 03.12.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 20 лв. 14 дни

Необходими документи
1. Данни за правоспособност на лицето, извършило заснемането *
Списък с прикачени файлове:
2. Геодезическо заснемане *
В графичен и цифров вид /CAD формат/
Списък с прикачени файлове:
3. Служебна бележка от СГКК или от ОСЗГ *
Списък с прикачени файлове:
4. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа *
(част, етап от него) /образец 15/
Списък с прикачени файлове:
5. Нотариално заверено пълномощно
При представителство на собственика от друго лице
Списък с прикачени файлове:
6. Документи за собственост *
Нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Община Банско обработва лични данни в съответствие с принципите на Общия регламент относно защита на данните. По въпроси относно обработката на Вашите данни, както и за упражняване на права може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните в община Банско. Повече информация във връзка с обработката на данни може да получите като се запознаете с политиките за защита на лични данни на община Банско, публикувани на официалния сайт на общината:www.bansko.bg в меню Лични данни