Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за достъп до обществена информация
Попълни от профила
От: *
Адрес за контакти:*
Телефон: *
Електронна поща: *
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На основание разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена наличната информация относно::*
Предпочитам да получа исканата информация в следната форма:
Дата: 19.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена Такзата се определя съгласно Заповед на Министъра на финансите 14 дни

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД