Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ДО
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Име на заявителя: *
Адрес
Град/Село/: *
Улица: *
№: *
Телефон: *
ЕГН:
Лична карта №:
Изададена от:
Фирма:
ЕИК:
Господин Кмет,
Моля, да ни се позволи разполагането на:*
Пред/На/Върху/:*
В град/село/: *
За времето от: *
До: *
На площ от /кв.м./: *
Дата: 21.06.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена Определяне на по-късен етап 9 дни

Необходими документи
1. Документ за собственост или договор за наем *
Списък с прикачени файлове:
2. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта *
Списък с прикачени файлове:
3. Актуално състояние на фирмата
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД