Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за достъп до обществена информация
Попълни от профила
От: *
Адрес за контакти:*
Телефон: *
Електронна поща: *
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На основание разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена наличната информация относно::*
Предпочитам да получа исканата информация в следната форма:
Дата: 21.10.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
NORMAL <p>Достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят дължи да заплати разходите по предоставянето, както следва:<br />1. дискета - 1 брой &ndash; 0,50 лв.;<br />2. CD - 1 брой &ndash; 0,50 лв.;<br />3. DVD - 1 брой &ndash; 0,60 лв.;<br />4. разпечатване &ndash; 1 стр. (А4) &ndash; 0,12 лв.;<br />5. ксерокопие - 1 стр. (А4) &ndash; 0,09 лв.;<br />6. факс - 1 стр. (А4) &ndash; 0,60 лв.;<br />7. видеокасета - 1 брой &ndash; 3,25 лв.;<br />8. аудиокасета - 1 брой &ndash; 1,15 лв.;<br />9. писмена справка - 1 стр. (А4) &ndash; 1,59 лв.;<br />(Стойностите не включват ДДС).</p> 14 дни

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД