Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
Разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи
на осн. чл. 57 от ЗУТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Собствено име: *
Презиме: *
Фамилия: *
E-mail: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Телефон: *
Допълнителен телефон:
Пощенски код: *
Област: *
Община: *
Населено място: *
Постоянен адрес: *
Моля,:*
Дата: 29.11.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 30 BGN 7 дни

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
( в случаите на искане от друго лице )
Списък с прикачени файлове:
2. Снимки,колажи и др.
Списък с прикачени файлове:
3. Коструктивен и архитектурен проект *
/становище/
Списък с прикачени файлове:
4. Скица содобрена схема за разполагане на РИЕ *
Списък с прикачени файлове:
5. Удостоверение за наследници
/при необходимост/
Списък с прикачени файлове:
6. Документ за собственост *
или учредено право на строеж,дог. за наем и др.
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД