Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на „Винетен стикер за Синя зона“, „Зона за локално платено паркиране“ на МПС по постоянен адрес на основание чл.17, ал.1 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на МПС
Попълни от профила
От: *
ЕГН: *
С постоянен адрес:*
Телефон за връзка: *
Електронна поща: *
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Заявявам, че желая да ми бъде издаден стикер за локално платено паркиране по постоянен адрес в обхвата на зоната за платено паркиране „Синя зона”, за
Подзона: *
За автомобил с марка: *
Модел: *
С рег. №: *
за срок от: *
Считано от: *
На посоченият адрес, автомобила е:
Желая да получа стикера от:
Дата: 28.01.2022 г.

Необходими документи
1. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане /сверява се с оригинала при подаване на документи/; *
Списък с прикачени файлове:
2. Актуална цветна снимка; *
Списък с прикачени файлове:
3. Копие от свидетелството за регистрация на МПС / сверява се с оригинала при подаване на документи/; *
Списък с прикачени файлове:
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД