Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Закон за гражданската регистрация -чл.24, ал.1 и чл.106, ал. 1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 ; чл.110, ал.1, т.6 и т.11 от ЗМДТ; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.20; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас;
Попълни от профила
Име на заявителя: *
ЕГН: *
ЛНЧ:
ЕИК:
Адрес:*
Телефон: *
Факс:
Адрес на електронна поща: *
Желая да ми бъде издадено удостоверение, което се отнася
Име:
ЕГН:
Име на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак: *
Дата: 03.12.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 15 BGN 24 часа

Необходими документи
1. Официален документ, от който да се видят личните данни и семейното положение на чуждия гражданин *
Списък с прикачени файлове:
2. Нотариално заверено пълномощно
в случайте на улъномощаване
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

„ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Община Бургас е публикувана на официалната интернет страница на Община Бургас: www.burgas.bg, както и в Център за административно обслужване, дирекциите „Центрове за административни услуги“, кметствата и кметските наместничества.“