Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
Център за социална рехабилитация и интеграция
З А Я В Л Е Н И Е
за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности
От: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Постоянен адрес:*
Настоящ адрес (копие на "Постоянен адрес", ако съвпада):*
Телефон за връзка: *
Електронна поща: *
Данно за настойник/попечител:
ЕГН:
Лична карта №:
Издадена от:
Издадена на:
Постоянен адрес:
Настоящ адрес (копие на "Постоянен адрес", ако съвпада):
Телефон за връзка:
Електронна поща:

Уведомен(а) съм, че социални услуги в специализирани институции се предоставят само след изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в общността, съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.

Консултиран(а) съм, относно всички видове социални услуги, които мога да ползвам, включително и информация относно профила на услугите и условията за заплащане и освобождаване от такса за ползването им, съгласно чл. 40, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Желая да ползвам следните социални услуги::*
Дата: 23.10.2021 г.

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД