Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на удостоверение за
административен адрес
От: 1.: *
ЕГН/БУЛСТАТ: *
Местоживеене/седалище за ЮЛ:*
представлявано от (за ЮЛ):
Телефон: *
От: 2.:
ЕГН/БУЛСТАТ:
Местоживеене/седалище за ЮЛ:
представлявано от (за ЮЛ):
Телефон:
Заявявам(е) искането си да ми(ни) бъде издадено удостоверение за :
на актуален административен адрес за следния
УПИ: *
Квартал №: *
По плана на гр./с.: *
съответно ПИ /по кад. карта/:
или самостоятелен обект с идентификатор/по кад. карта/:
На който съм(сме) :
Допълнителна информация относно имота или административния му адрес:
Удостоверението е необходимо за да послужи:*
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 20 BGN 14 работни дни
Бърза 40 BGN 3 работни дни
Експресна 60 BGN 24 часа

Необходими документи
1. Актуална скица на имота *
оригинал /копие/ от кадастъра.
Списък с прикачени файлове:
2. Удостоверение за наследници
в случаите, когато имотът е придобит по наследство (при-лага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община)
Списък с прикачени файлове:
3. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:
4. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД