Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Име на заявителя: *
ЕГН: *
Адрес:*
Господин Кмет,
Моля да ми бъде разрешено да придобия право на собственост на основание чл.35, ал.3 от закона за общинската собственост върху
УПИ: *
кв: *
по ЗРП гр./с./: *
Дата: 23.10.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена Определяне на по-късен етап 122 дни

Необходими документи
1. Копие от одобрен архитектурен проект на сградата *
Списък с прикачени файлове:
2. Протокол за строителна линия *
Списък с прикачени файлове:
3. Решение за строеж *
Списък с прикачени файлове:
4. Актуална скица на имота *
по действащ ЗРП /с попълнен кадастър/
Списък с прикачени файлове:
5. Договор за отстъпено право на строеж *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД