Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
Молба
Попълни от профила
Име на заявителя: *
ЕГН: *
Адрес:*
Господин Кмет,
Моля да бъде издадено удостоветение за недвижим имот /урегулиран поземлен имот/ по ЗРП, /земеделски имот/ по КВС на
гр./с./: *
че същия не е актуван като общински /държавен до 01.06.1996 год./
Дата: 21.10.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена Определяне на по-късен етап 9 дни

Необходими документи
1. Удостоверение за идентичност на имота
/при необходимост/
Списък с прикачени файлове:
2. Актуална скица на имота *
/валидна за 6 месеца/
Списък с прикачени файлове:
3. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД