Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Име на заявителя: *
Адрес:*
Телефон: *
Електронна поща: *
Представляващ/а фирма:
ЕИК:
В качеството си на
Заявявам искане да ми бъде ПРЕЗАВЕРЕНА скица
№: *
От дата: *
Която ми е необходима да послужи за
Дата: 23.10.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 5 BGN 14 работни дни
Бърза 8 BGN 7 работни дни
Експресна 10 BGN 3 работни дни

Необходими документи
1. Копие на документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:
2. Нотариално заверено съгласие от съсобствениците
(ако е приложимо)
Списък с прикачени файлове:
3. Документ за уредени регулационни сметки *
Списък с прикачени файлове:
4. Удостоверение за наследници / нотариално заверено пълномощно
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД