Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Име на заявителя: *
Адрес:*
Телефон: *
Електронна поща: *
Представляващ/а фирма:
ЕИК:
В качеството си на
Заявявам искане за назначаване на комисия, която да направи огред на
Протокол Образец №: *
За обект:*
Находящ се в УПИ: *
Квартал: *
По плана на гр./с.: *
Изпълнението на който е разрешено с разрешение за строеж
№: *
От дата: *
Дата: 21.10.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена за нежилищни сгради - 100 лв. 4 дни
Обикновена за жилищни сгради - 30 лв. 4 дни

Необходими документи
1. Копие от Протокол - Образец 2 *
за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа с попълнение раздели I, II и от раздел III – т.1.1.
Списък с прикачени файлове:
2. Контролно геодезическо заснемане на фундаментите (основите) на строежа *
Списък с прикачени файлове:
3. Нотариално заверено пълномощно
(за упълномощени лица)
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД