Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Име на заявителя: *
Адрес:*
Телефон: *
Електронна поща: *
Представляващ/а фирма:
ЕИК:
В качеството си на
Заявявам искане за назначаване на комисия, която да направи огред на
Находящ/щи се в УПИ: *
Квартал: *
По плана на гр./с.: *
с цел освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вреди в санитарно-хигиенно отношение (чл.195, ял 196 от ЗУТ).
Дата: 21.10.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 0 лв. 66 дни

Необходими документи
1. Копие от документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:
2. Актуална скица на недвижимия имот *
Списък с прикачени файлове:
3. Декларация №2 по образец *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД