Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Име на заявителя: *
Адрес:*
Телефон: *
Електронна поща: *
Представляващ/а фирма:
ЕИК:
В качеството си на
Заявявам искане за
от:*
Находящ/щи се в УПИ: *
Квартал: *
По плана на гр./с.: *
Считам/е, че съм/сме заинтересован/и на основание чл. 128, ал.11 и чл. 149, ал. 2 от ЗУТ от получаване на копие от документа, тъй като
Дата: 21.10.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена изчислява се на по-късен етап изчислява се на по-късен етап

Необходими документи
1. Копие от документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:
2. Копие от документа за заверка *
Списък с прикачени файлове:
3. Документ за актуално състояние *
(за юридически лица)
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД