Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Име на заявителя: *
Адрес:*
Телефон: *
Електронна поща: *
Представляващ/а фирма:
ЕИК:
В качеството си на
заявявам искане да бъде съгласуван /одобрен/ проект за поставяне на
Находящ/и се в парцел/имот/: *
Квартал/масив/: *
гр./с.: *
на основание чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.
Дата: 21.10.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена изчислява се на по-късен етап изчислява се на по-късен етап

Необходими документи
1. Копие от документ за собственост (друго вещно право) *
Списък с прикачени файлове:
2. Удостоверение за наследници
(когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
Списък с прикачени файлове:
3. Нотариално заверено пълномощно
Списък с прикачени файлове:
4. Актуална скица на имота *
оригинал или цветно копие
Списък с прикачени файлове:
5. Мотивирано предложение за ситуиране на обекта/елемента *
Списък с прикачени файлове:
6. Съгласие от собствениците на имота *
Списък с прикачени файлове:
7. Декларация № 2 по образец *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД