Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
/Комплексна административна услуга/
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2037)
Попълни от профила
От: *
Живеещ в гр./с.: *
Улица/Жилищен квартал: *
Улица №/блок №: *
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Телефон: *
ЕГН: *
И: *
Живеещ в гр./с.: *
Улица/Жилищен квартал: *
Улица №/блок №: *
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Телефон: *
ЕГН: *
Моля да ми бъде издадено удостоверение за сключен граждански брак – дубликат.
Бракът е сключен на: *
В: *
След брака съпругата е:
1. Приела фамилията:
2. Запазила фамилията :
3. Добавила към фамилията:
При заявяване на многоезично стандартно удостоверение, съгласно Регламент ((ЕС) № 2016/1191) изберете държава и езика на получаващата държава:
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 4 BGN 7 Дни
Обикновена + легализация - 14 лв. 7 дни
Бърза 8 BGN 2 работни дни
Бърза + легализация-18 лв. 2 работни дни
Експресна 20 BGN в рамките на работния ден
Експресна + легализация-30лв. в рамките на работния ден

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
в случайте на улъномощаване
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД