Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на удостоверения за степен на завършеност на строеж по чл.181, ал.2 ЗУТ
Попълни от профила
1.: *
ЕГН: *
Жувущ адрес
гр./с.: *
Улица/Булевард: *
№: *
Телефон: *
2.:
ЕГН:
Жувущ адрес
гр./с.:
Улица/Булевард:
№:
Телефон:
Уважаеми г-н Кмет,

Обръщам(ме) се към Вас с искане да ми(ни) бъде издадено удостоверение, което да е видно, че::*
Удостоверението ми е необходимо за представяне пред:*
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 30 лв. за протокол(акт) няма
Обикновена 20 лв. за удостоверение няма

Необходими документи
1. Разрешение за строеж *
Списък с прикачени файлове:
2. Копие от Акт образец 14 *
Списък с прикачени файлове:
3. Нотариално заверено пълномощно
в случайте на улъномощаване
Списък с прикачени файлове:
4. Удостоверение за наследници
в случаите, когато имотът е придобит по наследство (при-лага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община)
Списък с прикачени файлове:
5. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:
6. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД