Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
Попълни от профила
от: *
ЕГН: *
Роден/а в гр./с.: *
Живущ/а в гр. /с./ : *
Квартал:
Улица:
Улица №:
Блок №:
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Email: *
Телефон: *
ГОСПОДИН/Г-ЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание §1, т. 2 „в” от Допълнителна разпоредба на Закона за администрацията, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, желая да ми бъде издадено удостоверение УП-3 за осигурителен стаж
За периода от: *
до: *
За периода от:
до:
Работил/а/ съм като: *
в:*
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена безплатно 14 дена

Необходими документи
1. Копие от трудова книжка *
Списък с прикачени файлове:
2. Справка от Персоналния регистър на НОИ *
Списък с прикачени файлове:
3. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД. Декларирам, че съм информиран за правата си във връзка с предоставените от мен лични данни за целите на административната услуга, като мога да получа информация за обработването им, да получа достъп до тях през времето на тяхното съхранение, да поискам неправилните, неточните или непълните лични данни да бъдат коригирани, да поискам да бъдат изтрити, когато вече не са необходими или ако обработването им е незаконно, да поискам ограничаване на обработването им в конкретни случаи, да получавам личните си данни в пригоден за машинно четене формат. Личните Ви данни, които ни представяте, подлежат на специална защита и ние ще ги използваме законосъобразно, като гарантираме конфиденциалността на предоставената от Вас информация!