Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
Чл. 8 от Закона за пчеларството; чл.46, т.4 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново
Попълни от профила
Име на собственика / Наименование на фирмата: *
Адрес на собственика (седалище):*
ЕГН/Булстат: *
Регистрационен номер на пчелина: *
Aдрес на пчелина:*
Брой на отглежданите пчелни семейства: *
Брой новозакупени семейства и отводки: *
Брой продадени пчелни семейства: *
Брой новосъздадени пчелни семейства: *
Брой зазимени пчелни семейства: *
Дата: 19.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена безплатно 1 ден

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
Списък с прикачени файлове:
2. Документ за самоличност *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД. Декларирам, че съм информиран за правата си във връзка с предоставените от мен лични данни за целите на административната услуга, като мога да получа информация за обработването им, да получа достъп до тях през времето на тяхното съхранение, да поискам неправилните, неточните или непълните лични данни да бъдат коригирани, да поискам да бъдат изтрити, когато вече не са необходими или ако обработването им е незаконно, да поискам ограничаване на обработването им в конкретни случаи, да получавам личните си данни в пригоден за машинно четене формат. Личните Ви данни, които ни представяте, подлежат на специална защита и ние ще ги използваме законосъобразно, като гарантираме конфиденциалността на предоставената от Вас информация!