Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата

И С К А Н Е


На основание чл. 87, ал.11 от ДОПК за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
Попълни от профила
От: *
В качеството на: *
Чрез:
За предоставяне на информация за наличие или липса на задължения, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения на задълженото лице: *
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП:
ЕИК по БУЛСТАТ:
ЕИК по ЗТР:
Представлявано от:
В качеството му на:
Електронен адрес за предоставяне на информацията: *
Длъжностно лице, упълномощено да получи информацията: *
Телефон: *
Факс:
Електронна поща: *
Дата: 19.01.2022 г.

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:


Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД. Декларирам, че съм информиран за правата си във връзка с предоставените от мен лични данни за целите на административната услуга, като мога да получа информация за обработването им, да получа достъп до тях през времето на тяхното съхранение, да поискам неправилните, неточните или непълните лични данни да бъдат коригирани, да поискам да бъдат изтрити, когато вече не са необходими или ако обработването им е незаконно, да поискам ограничаване на обработването им в конкретни случаи, да получавам личните си данни в пригоден за машинно четене формат. Личните Ви данни, които ни представяте, подлежат на специална защита и ние ще ги използваме законосъобразно, като гарантираме конфиденциалността на предоставената от Вас информация!