Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ИСКАНЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ
Попълни от профила
Име:: *
Адрес за кореспонденция: *
Телефон: *
Електронна поща: *
ЕГН/ЛНЧ или Служебен № от регистъра:
За юридическо лице или едноличен търговец
ЕИК:
Моля,да ми бъде издаден следния документ:
Исканото удостоверение ми е необходимо във връзка с: *
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена Физически лица - 5 лв. 7 дни
Обикновена Съдия изпълнител - 20 лв. 20 дни
Обикновена Юридически лица - 6 лв. 7 дни
Бърза Физически лица - 7 лв. 5 дни
Бърза Съдия изпълнител - 30 лв 7 дни
Бърза Юридически лица - 8 лв. 5 дни
Експресна Физически лица - 10 лв. 1 ден
Експресна Юридически лица - 15 лв. 1 ден

Необходими документи
1. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД