Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежи от четвърта / пета категория
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2062)
Попълни от профила
От: *
ЕГН/ЕИК: *
Постоянен/Настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Община: *
Област: *
Улица/Жилищен квартал: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното :

Уважаеми/а г-н (г-жо) главен архитект,
Моля да бъде регистриран строеж::*
Намиращ се::*
и да бъде издадено удостоверени за въвеждането му в експлоатация.
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 100 лв. - V 7 дни
Обикновена 200 лв - IV 7 дни

Необходими документи
1. Строително досие на обекта комплектовано съобразно изискванията на наредбата по чл.177, ал.2 от ЗУТ *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД