Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на скица-виза за проучване и проектиране
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2083)
Попълни от профила
От: *
ЕГН/ЕИК: *
Постоянен/Настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Община: *
Област: *
Улица/Жилищен квартал: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното :
Желая да ми/ни бъдe издадена скица-виза за проучване и проектиране на обект: *
в УПИ/ПИ: *
в Квартал / местност№: *
в град(село)/ землище: *
Община: *
Адрес: *
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 30 BGN 14 дни

Необходими документи
1. Договор по смисъла на чл.183 от ЗУТ  ( при съсобствен имот  )
Списък с прикачени файлове:
2. Комбинирана скица ( при имот в гр. Карлово )
Списък с прикачени файлове:
3. Скица ( оригинал ) или  извадка от ПУП-ПРЗ *
Списък с прикачени файлове:
4. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД