Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 дка в селскостопанските земи
Попълни от профила
От: *
ЕГН/ЕИК: *
Постоянен/Настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Община: *
Област: *
Улица/Жилищен квартал: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното :

УВАЖАЕМИ/A ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,
Желая да ми/ни, бъде издадено разрешително за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 дка:*
в земеделска земя, находяща се в местността: *
Имота притежавам с Нотариален акт №: *
от дата / или: възстановена ми с Решение №:. / (на Поземлена комисия – Карлово): *
Имота е с кадастрален №: *
и за него притежавам скица №: *
От дата: *
Заедно с мен, собственици на имота са:
1:
2:
3:
4:
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 20 BGN 30

Необходими документи
1. Декларация за граници на имот *
Списък с прикачени файлове:
2. Декларация от собствениците (наследниците) за съгласие на заявителя да добие дърва в общия (наследствения) имот. *
Списък с прикачени файлове:
3. Скица на имота *
Списък с прикачени файлове:
4. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД