Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ (за притежаване лек автомобил)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Попълни от профила
От: *
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер/ЕИК/ЗТР: *
Постоянен адрес/Седалище:*
Адрес за кореспонденция:*
Лична карта №:
Издадена на:
Издадена от:
Притежаващо /идеални части/: *
Чрез:
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер/:
Постоянен адрес:
Лична карта №:
Издадена на:
Издадена от:
Пълномощно №:
Заверено на:
От:
Настоящата декларация се подава на следното основание /избира се едно/:
Декларираният лек автомобил притежавам/предприятието притежава в съсобственост със следните лица и в следните идеални части:
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер/ЕИК/ЗТР:
Постоянен адрес/Седалище:
Адрес за кореспонденция:
Лична карта №:
Издадена на:
Издадена от:
Притежаващо /идеални части/:
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер/ЕИК/ЗТР:
Постоянен адрес/Седалище:
Адрес за кореспонденция:
Лична карта №:
Издадена на:
Издадена от:
Притежаващо /идеални части/:
Декларирам, че притежавам/представляваното от мен предприятие притежава лек автомобил със следните характеристики:
Марка: *
Модел: *
Модификация:
Вид гориво: *
Обем на двигателя: *
Мощност: *
Година на производство: *
Регистрирано в 'КАТ-ПП' при РДВР - гр.: *
Регистрационен номер: *
Номер на шаси: *
Номер на двигателя: *
Начин на придобиване: *
Дата на придобиване: *
Номер на митн. декларация:
Дата на митн. декларация /при внос/:
Номер на документ за придобиване:
Дата на документ за придобиване:
Деклариран, че е налице следното основание за освобождаване от данък върху превозните средства за лекия автомобил:
Декларирам, че автомобила с мощност до 74 kW
катализаторно у-во, считано от:
Декларирам, че автомобила с мощност на двигателя до 74 kW съответства на екологичната категория:
за удостоверението на което прилагам:
Декларираният лек автомобил съм придобил от: *
Дата: 28.01.2022 г.

Необходими документи
1. Решение на ТЕЛК
при МПС до 117.64 kw и обем на двигателя до 2000 куб. см -  в сила от 01.01.2009 г.
Списък с прикачени файлове:
2. Квитанция за платен данък върху превозното средство *
или платежно нареждане
Списък с прикачени файлове:
3. Квитанция за платен данък при придобиване на имущество *
или платежно нареждане
Списък с прикачени файлове:
4. Копие от големия талон на КАТ *
Списък с прикачени файлове:
5. Документ за придобиване *
Договор за покупко–продажба и/или Митническа декларация
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД