Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища; чл. 86, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Собствено име: *
Презиме: *
Фамилия: *
E-mail: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Телефон: *
Допълнителен телефон:
Пощенски код: *
Област: *
Община: *
Населено място: *
Постоянен адрес: *
Моля,:*
Дата: 29.11.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 12 лв. за всеки пълнолетен член на семейството/домакинството 14 дни

Необходими документи
1. Декларация за фактическо съжителство *
Списък с прикачени файлове:
2. Договор за наем
а живеещи на свободен наем
Списък с прикачени файлове:
3. Нотариално заверена декларация за съвместно съжителство
Списък с прикачени файлове:
4. Документ от ТЕЛК
за лицата с определена степен на нетрудоспособност
Списък с прикачени файлове:
5. Документ от Дирекция „Социално подпомагане”- Кърджали
в случай, че лицето получава социални помощи
Списък с прикачени файлове:
6. Документ от Дирекция „Бюро по труда” – Кърджали
а регистрирани като безработни
Списък с прикачени файлове:
7. Документ, удостоверяващ доходите на семейството и/или домакинството за една предходна календарна година *
формирани от заплати, пенсии, допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност – за всички пълнолетни членове на семейството
Списък с прикачени файлове:
8. Удостоверение по постоянен адрес от Агенция по вписванията *
за наличие или липса на обстоятелство за прехвърляне на имущество през последните 10 години – за всички пълнолетни членове на семейството
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД