Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот
Закон за кадастъра и имотния регистър- чл. 27, ал. 1, т. 1, т, 2; § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър, § 4, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.60, т. 38 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Собствено име: *
Презиме: *
Фамилия: *
E-mail: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Телефон: *
Допълнителен телефон:
Пощенски код: *
Област: *
Община: *
Населено място: *
Постоянен адрес: *
Моля,:*
Дата: 29.11.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена За поземлен имот – 50 лв. 14 дни
Обикновена За сграда и съоръжение на техническата ифраструктура, в което има самостоятелен обект – 50 лв. 14 дни

Необходими документи
1. Скица от АГКК *
Списък с прикачени файлове:
2. Копие от документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД