Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ДО
Присъствие на служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ
чл. 157, ал. 2 от Закон за устройство на територията
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Собствено име: *
Презиме: *
Фамилия: *
E-mail: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Телефон: *
Допълнителен телефон:
Пощенски код: *
Област: *
Община: *
Населено място: *
Постоянен адрес: *
Моля,:*
Дата: 21.06.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена безплатна 7 дни

Необходими документи
1. Местонахождение на обекта по адрес или по номер на УПИ и населено място *
Списък с прикачени файлове:


Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД