Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ДО
Потвърждаване или промяна на категорията на заведение за хранене и развлечения (семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции)
Закон за туризма – чл.133, ал.3; във връзка с Преходни и заключителни разпоредби-§.5 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Собствено име: *
Презиме: *
Фамилия: *
E-mail: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Телефон: *
Допълнителен телефон:
Пощенски код: *
Област: *
Община: *
Населено място: *
Постоянен адрес: *
Моля,:*
Дата: 21.06.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена до 20 стаи – 180.00 лв. 3 месеца след подаване на декларацията се издава заповед за категория
Обикновена от 21 до 40 стаи – 360.00 лв. 3 месеца след подаване на декларацията се издава заповед за категория
Обикновена от 41 до 60 стаи – 850.00 лв. 3 месеца след подаване на декларацията се издава заповед за категория
Обикновена от 61 до 100 стаи – 1800.00 лв. 3 месеца след подаване на декларацията се издава заповед за категория
Обикновена над 100 стаи – 3600.00 лв. 3 месеца след подаване на декларацията се издава заповед за категория

Необходими документи
1. Декларация – по образец *
Списък с прикачени файлове:


Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД