Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
Издаване на удостоверение за нанасяне новоизградени сгради и действащия кадастрален план по /отм. чл. 52 от ЗКИР/ /нов чл.54а/ от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Собствено име: *
Презиме: *
Фамилия: *
E-mail: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Телефон: *
Допълнителен телефон:
Пощенски код: *
Област: *
Община: *
Населено място: *
Постоянен адрес: *
Моля,:*
Дата: 28.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 15 BGN 14 дни
Бърза 30 BGN 3 дни
Експресна 45 BGN 1 ден

Необходими документи
1. Геодезическо заснемане на новоизградения обект *
Списък с прикачени файлове:
2. Констативен акт за подземни проводи *
(при необходимост)
Списък с прикачени файлове:
3. Разрешение за строеж или акт за узаконяване *
Списък с прикачени файлове:
4. Архитектурно заснемане на разпределение при промяна на предназначението *
Списък с прикачени файлове:
5. Виза за проектиране или копие от ПУП *
Списък с прикачени файлове:
6. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД